Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για την εκλογική αποζημίωση δημοσίων & υπαλλήλων ΟΤΑ – Ποια είναι τα τελικά ποσά;


Το ύψος της εκλογικής αποζημίωσης που θα λάβουν δημόσιοι και υπάλληλοι ΟΤΑ οι οποίοι...
θα απασχοληθούν στις εκλογές καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Όπως προβλέπεται στην απόφαση, σύμφωνα με την οποία η αποζημίωση των υπαλλήλων των περιφερειών είναι μεγαλύτερη από αυτή που αρχικά έδινε το ΥΠΕΣ:-Οι περίπου 30.000 υπάλληλοι των δήμων θα λάβουν 130 ευρώ μικτά

-Οι υπάλληλοι των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στην πρώην Νομαρχία Αθηνών, καθορίζεται στα 1.750 ευρώ, επίσης, μικτά

Αναλυτικά:

Α. Η ειδική εκλογική αποζημίωση των κατηγοριών των υπαλλήλων που αναφέρονται στη με αριθ. 747/14.1.2015 κοινή απόφασή μας καθορίζεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800 €), με την επιφύλαξη των επομένων περιπτώσεων :

α) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400 €).

β) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), πρώην Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.A.Υ.), για το χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350 €).

γ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στην πρώην Νομαρχία Αθηνών, καθορίζεται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων πενήντα ευρώ (1.750 €).

δ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα ευρώ (130 €).

ε) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης, έως εξήντα επτά (67) άτομα, Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας, έως σαράντα ένα (41) άτομα, Εκλογών, έως τριάντα επτά (37) άτομα, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έως πενήντα δύο (52) άτομα, συμπεριλαμβανομένων των οικείων Γενικών Διευθυντών, και σε λοιπές μονάδες του Υπουργείου, έως σαράντα οκτώ (48) άτομα, καθώς και των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου έως εννέα (9) άτομα και Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ως άνω Υπουργείο έως πέντε (5) άτομα, προσαυξάνεται με επιπλέον ποσό εξακοσίων ευρώ (600 €), λόγω της ιδιαιτέρως βεβαρημένης εργασίας που επιτελούν κατά την προπαρασκευαστική περίοδο των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου.

Πηγή
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...