Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ! Συνταγματικές οι περικοπές στις συντάξεις... των άλλων!!!!


Συνταγματικές έκρινε κατά πλειοψηφία το Α' τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας τις περικοπές στις κύριες συντάξεις που έγιναν στα ασφαλιστικά ταμεία, ωστόσο, λόγω μείζονος σπουδαιότητος του θέματος η αυξημένη σύνθεση του Α' τμήματος του Ανωτάτου δικαστηρίου παρέπεμψε την υπόθεση στην Ολομέλεια για οριστική κρίση.

Ειδικότερα, κατά πλειοψηφία οι σύμβουλοι της Επικρατείας έκριναν ότι οι περικοπές στις κύριες συντάξεις δεν αντιβαίνουν το άρθρο 22 του Συντάγματος κρίνοντας ότι επιτρέπεται στο νομοθέτη να προβαίνει σε εκείνες τις παρεμβάσεις σε περίπτωση εξαιρετικά δυσχερών οικονομικών συνθηκών που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ακόμη και τη μείωση του ύψους των παροχών όταν το ύψος της κρατικής χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος δεν επαρκεί για τη βιωσιμότητα των ταμείων.

«Τέτοιες όμως επεμβάσεις που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ακόμη και τη μείωση των ασφαλιστικών παροχών πρέπει να σέβονται τις λοιπές διατάξεις του συντάγματος και ιδίως την αρχή της ισότητας των πολιτών κατά τη συμμετοχή τους στα δημόσια βάρη ώστε να αξιώνεται από τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους η τήρηση της υποχρέωσης για κοινωνική αλληλεγγύη. Πάντως δε όριο στην ελευθερία των επιλογών του νομοθέτη κατά τον καθορισμό του ύψους των διατιθέμενων για την κοινωνική ασφάλιση οικονομικών πόρων αποτελεί η διασφάλιση των συνταξιούχων για παροχές που να επιτρέπουν την αξιοπρεπή διαβίωσή τους, δηλαδή ενός εισοδήματος ικανού να εξασφαλίσει όχι μόνο διατροφή ένδυση στέγαση και υγιεινή, αλλά και τη δυνατότητα συμμετοχής στην κοινωνική ζωή» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Κατά την μειοψηφία, ακόμη και όταν επικρατούν στη χώρα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που συνεπάγονται σημαντικές επιβαρύνσεις για τους διοικούμενους πρέπει οι όποιες επεμβάσεις να επιχειρούνται μετά από σχεδιασμό τηρουμένων των επιμέρους διατάξεων του συντάγματος και μετά από σχεδιασμό. Πρέπει δηλαδή να επιχειρούνται με τρόπο ορθολογικό που να αποτυπώνεται σε μια συνολική μελέτη η οποία θα έχει καταρτιστεί επί τη βάση συγκεκριμένων στοιχείων και μετά από στάθμιση των συνολικών επιπτώσεων που έχουν οι επεμβάσεις αυτές στις παροχές των ασφαλισμένων.

Τον τελικό λόγο θα έχει η Ολομέλεια.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...