Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Το "σχεδιο Μαρσαλ" ...του 1826!‏


...λίγοι πιθανόν θα έχουν ακούσει γι αυτό...

απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Φωτάκου περι της Ελληνικής Επαναστάσεως (εκδ. "επικαιρότητα" τομος Δ' σελ. 55):


" Κατά δε τας ημέρας εκείνας εις το μοναστήρι του Προδρόμου το οποίον κείται πλησίον εις το χωρίον Καστρί (στην Πελοπόννησο)...


έτυχε να είναι εκεί ο Γεώργιος Σερβές (ή Σέρβας), νέος Αμερικανός, ο οποίος επειδή ήτο λαβωμένος, επήγεν εκεί δια να γιάνη. Ο νέος ούτος ήτο πολύ ενθουσιασμένος υπέρ της Ελλάδος, ελθών δε αυθορμήτως από την Αμερικήν υπηρέτει την Ελλάδα αμισθεί.

Διετήρει δε εξ' ιδίων του και ολίγους στρατιώτας Ελληνας, και εμιμήθη καθ' όλα και εις αυτήν ακόμη την ενδυμασίαν αυτούς. Πολλάκις εκινδύνευσεν εις τους πολέμους και πολλάκις επληγώθη. Ο νέος αυτός δεν ηθέλησε ούτε βαθμόν, ούτε άλλην καμμίαν ωφέλειαν, αλλ' επεθύμει μόνον να ίδη τους Ελληνας ελευθέρους.

Αυτός δε επίσης, παρεκίνησε τον Κολοκοτρώνην να γράψη πρός τον τότε Πρόεδρον της Αμερικανικής Δημοκρατίας και πρός τινας άλλους βουλευτάς φίλους του, και ο Κολοκοτρώνης έγραψε, τάς δε επιστολάς του ο Σέρβας τάς εσύστησεν είς τους φίλους του δι' ιδίας επιστολής.

Διά δε της επιστολής του ο Κολοκοτρώνης εζήτει βοήθειαν από την Αμερικήν διά την σωτηρίαν των Ελλήνων.

Ο δε Πρόεδρος των ΗΠΑ (πιθανώτατα ο Τζόν Κουίνσι Ανταμς, Δημοκρατικός-Ρεπουμπλικάνος κατά τη βικιπαίδεια με θητεία από το 1825 εως το 1829) έφερε το γράμμα του Κολοκοτρώνη εις την Βουλήν, και ετέθη εις ψηφοφορίαν το ζήτημα, άν πρέπει ή όχι να στείλουν τροφάς και άλλα βοηθήματα εις την πολεμούσαν Ελλάδα.

Η ψηφοφορία εγένετο και ενίκησαν όσοι είπαν το ναί, και τοιουτοτρόπως έστειλανμέσως τροφάς και ενδύματα και εβοήθησαν τους Ελληνας εις την πείναν των, διότι είχαν μεγάλιν έλλεψιν τροφών.

Κατά δυστυχίαν όμως ο καλός ούτος και μέγας φιλλέλην Αμερικανός, ασθενήσας βαρέως από τάς πληγάς του και από άλλην κακοπάθειαν, απέθανεν εις το Αργος κατά το έτος 1827, και ετάφη εκεί από τον στρατηγό Δημήτριον Τσώκρην και τους λοιοπύς με όλας τάς εκκλησιαστικάς και στρατιωτικάς τιμάς.."

Ευχαριστούμε το φίλο Δημήτρη

triklopodia.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...