Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Διαβάστε το προσχέδιο του νέου μνημονιακού πολυνομοσχεδίου – Τι προβλέπεται για κατασχέσεις και οφειλές στο Δημόσιο, φορολογικές παραβάσεις, συμψηφισμούς ΦΠΑ, φορολογία ακινήτων, ΙΧ κ.α.

Καθιέρωση ακατάσχετου ορίου 1.500 ευρώ και στις καταθέσεις που έχει κάθε οφειλέτης του Δημοσίου σε έναν μόνο λογαριασμό του σε μία μόνο τράπεζα, μειώσεις κατά 75% έως 80% σε φορολογικά πρόστιμα, κατάργηση του μέτρου των κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων για ληξιπρόθεσμα χρέη έως 500 ευρώ, αύξηση του ακατάσχετου ορίου των μισθών και συντάξεων από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ, μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης και στους φόρους πολυτελούς διαβίωσης για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ αυτοκίνητα, αλλαγές στον τρόπο υποβολής του Ε9 για τα ακίνητα καθώς και ριζικές μεταβολές στον τρόπο καταβολής του ΦΠΑ προβλέπει μεταξύ άλλων το προσχέδιο του νέου «μνημονιακού» πολυνομοσχεδίου, το οποίο κατατίθεται σήμερα στη Βουλή.
Αναλυτικά.....
οι φορολογικές ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου προβλέπουν τα εξής:
Νέο καθεστώς στις κατασχέσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο
1) Καθιερώνεται, για κάθε οφειλέτη του Δημοσίου, ακατάσχετο όριο 1.500 ευρώ για τα ποσά των καταθέσεών του σε έναν λογαριασμό που έχει ανοίξει σε ένα μόνο τραπεζικό ίδρυμα. Για να ισχύσει η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση, ο οφειλέτης θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο υπουργείο Οικονομικών τον συγκεκριμένο λογαριασμό του, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά σχετική δήλωση στο σύστημα ΤAXISNET. Εφόσον ο οφειλέτης έχει τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο πιστώνονται κάθε μήνα ποσά μισθών ή συντάξεων ή άλλων ασφαλιστικών βοηθημάτων οφείλει να γνωστοποιήσει αυτό το λογαριασμό στο υπουργείο Οικονομικών, ώστε να μην κατάσχονται από αυτόν υπόλοιπα χαμηλότερα των 1.500 ευρώ.
2) Επισπεύδονται ακόμη περισσότερο οι διαδικασίες κατασχέσεων καταθέσεων σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου καθώς προβλέπεται ότι οι τράπεζες οφείλουν να γνωστοποιούν στο υπουργείο Οικονομικών την ύπαρξη υπολοίπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών εντός 8 ημερών από την λήψη των κατασχετηρίων.
3) Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων οφειλέτων του Δημοσίου, στις περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν ήδη επιβληθεί σε οφειλέτες για χρέη κάτω των 500 ευρώ είναι δυνατό να ακυρωθούν, εφόσον οι οφειλέτες υποβάλουν σχετικές αιτήσεις.
4) Δεν θα επιβάλλονται κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ή κατασχέσεις απαιτήσεων εις χείρας τρίτων (καταθέσεων, μισθών, συντάξεων, ενοικίων και λοιπών εσόδων και εισοδημάτων) σε βάρος φορολογουμένων που οφείλουν στο Δημόσιο ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι του ποσού των 50 ευρώ.
5) Αυξάνεται από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ το ακατάσχετο όριο μηνιαίου μισθού, μηνιαίας σύνταξης ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος. Δηλαδή, από δω και στο εξής η Εφορία δεν θα μπορεί να ζητήσει κατάσχεση μισθού, σύνταξης ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος, εφόσον το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ το μήνα. Σε περίπτωση μηνιαίου μισθού ή μηνιαίας σύνταξης ή άλλου μηνιαίου ασφαλιστικού βοηθήματος που υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ, θα επιτρέπεται η κατάσχεση του ¼ του συγκεκριμένου ποσού, όμως το εναπομένον μετά την κατάσχεση ποσό δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο των 1.500 ευρώ. Αν δηλαδή κάποιος οφειλέτης του Δημοσίου εισπράττει μισθό 1.600 ευρώ το μήνα, η Εφορία δεν θα μπορεί πλέον να του κατάσχει κάθε μήνα το ¼ του ποσού των 1.600 ευρώ, δηλαδή 400 ευρώ, αλλά μόνο 100 ευρώ, καθώς το ποσό που πρέπει να απομένει κάθε μήνα στον οφειλέτη μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 1.500 ευρώ.
Μειώσεις στα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις
6) Τα πρόστιμα για τη μη έκδοση ή την ακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, καθώς και για την μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων μειώνονται από τα 1.000 στα 250 ευρώ ανά παράβαση για όσους υπόχρεους τηρούν απλογραφικά βιβλία (εσόδων-εξόδων ή πρώην β' κατηγορίας) και από τα 2.500 στα 500 ευρώ ανά παράβαση για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Ειδικά για τις παραβάσεις της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων θεσπίζεται επιπλέον και ανώτατο όριο 30.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο στο συνολικό ύψος των προστίμων.
7) Δεν θα επιβάλλονται τα πρόστιμα των 250 ή των 500 ευρώ σε κάθε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφ' όσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
8) Εφόσον για την ίδια παράβαση επιβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, περισσότερα του ενός πρόστιμα, υπερισχύει η διάταξη που προβλέπει το μεγαλύτερο πρόστιμο. Για παράδειγμα σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου διαπιστώνεται ότι μια επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία δεν υπέβαλε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, θα επιβάλλεται, ως πρόστιμο, το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του αυτοτελούς προστίμου των 250 ευρώ και του ποσοστιαίου προστίμου εκπρόθεσμης καταβολής, το οποίο ανέρχεται σε 10% επί της οφειλής, εφόσον έχουν παρέλθει 2 μήνες από την ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής, 20% εφόσον έχουν παρέλθει 12 μήνες ή 30% εφόσον έχουν παρέλθει 2 χρόνια.
Συμψηφισμοί οφειλών ΦΠΑ
9) Ο ΦΠΑ που χρωστούν οι επιχειρήσεις στο Δημόσιο θα συμψηφίζεται με τον ΦΠΑ που οφείλουν στις επιχειρήσεις οι φορείς της γενικής κυβέρνησης. Σήμερα ο συμψηφισμός γίνεται αποκλειστικά για οφειλές ΦΠΑ ιδιωτών με απαιτήσεις ΦΠΑ από τον στενό δημόσιο τομέα, δηλαδή τα υπουργεία και τους φορείς της κεντρικής διοίκησης. Με την νέα διάταξη ο ΦΠΑ που οφείλουν στο Δημόσιο οι επιχειρηματίες θα μπορεί να συμψηφίζεται και με τα ποσά ΦΠΑ που χρωστούν στις επιχειρήσεις οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οι ΔΕΚΟ, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, τα νοσοκομεία, και άλλοι φορείς.
Αλλαγές στον τρόπο καταβολής του ΦΠΑ
10) Η διαδικασία υποβολής της χρεωστικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ αποσυνδέεται από τη διαδικασία καταβολής του φόρου. Το νέο σύστημα προβλέπει ότι η χρεωστική περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι την 20η μέρα του μήνα που έπεται της τρίμηνης ή μηνιαίας φορολογικής περιόδου, χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή κανενός ποσού, ούτε καν των 10 ευρώ. Εφόσον το οφειλόμενο ποσό φόρου είναι μέχρι 30 ευρώ θα μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο, ενώ εάν είναι μεγαλύτερο των 30 ευρώ θα βεβαιώνεται αυτόματα για καταβολή στο Δημόσιο. Αν το ποσό της οφειλής είναι μέχρι 100 ευρώ θα πρέπει να εξοφλείται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα υποβολής της περιοδικής δήλωσης, δηλαδή το αργότερο σε 10 μέρες μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης. Αν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, ο οφειλέτης θα μπορεί να επιλέξει είτε την εφάπαξ εξόφλησή του μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα υποβολής της περιοδικής δήλωσης είτε την καταβολή του σε 2 ισόποσες δόσεις. Στην περίπτωση που θα επιλέξει τις 2 δόσεις, θα πρέπει να εξοφλήσει την πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης και την δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα. Η προσαύξηση 2% που επιβάλλεται (με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις) στο ποσό της 2ης δόσης, καταργείται.
Αλλαγές στη φορολογία ακινήτων
11) Από την 1η-1-2014 και εξής κάθε φυσικό πρόσωπο για οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του (πώληση, αγορά ή απόκτηση με κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος, αλλαγή στα ποσοστά συνιδιοκτησίας ή στα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας) θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά, στο σύστημα ΤΑΧΙSNET, δήλωση Ε9 εντός 30 ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της μεταβολής. Για τις μεταβολές που πραγματοποιούνται με συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δηλώσεις Ε9 θα πρέπει να υποβάλλονται από τους συμβολαιογράφους. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης Ε9 ή υποβολής ανακριβούς ή εκπρόθεσμης δήλωσης Ε9 από συμβολαιογράφο τα αναλογούντα πρόστιμα και οι τόκοι εξετάζεται να επιβαρύνουν τον συμβολαιογράφο και όχι τον φορολογούμενο!
12) Για κάθε μεταβολή σε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία φυσικού προσώπου, η οποία έλαβε χώρα την περίοδο από την 1η-1-2014 έως την 13η-4-2014 η υποβολή του Ε9 πρέπει να γίνει μέχρι την 30η-5-2014.
13) Σε περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου για υποθήκη που έχει ως στόχο τη διασφάλιση δανείου από τράπεζα, θα πρέπει προηγουμένως να έχει εκδοθεί και να επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.), καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει το Φ.Α.Π. για το συγκεκριμένο ακίνητο και ότι έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις του Φ.Α.Π. ή έχει ρυθμίσει το Φ.Α.Π. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα προηγούμενα έτη.
14) Απαλλάσσονται από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα έτη 2014 και 2015, τα ακίνητα της Κεφαλονιάς και των νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας τα οποία έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Ιανουαρίου 2014 και Αυγούστου 2013 αντίστοιχα.
15) Εξαιρούνται από τον ειδικό φόρο ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτιες εταιρείες, οι ανώνυμες εταιρείες με ανώνυμες μετοχές, εφόσον το σύνολο των μετοχών τους καταλήγει σε εταιρείες, οι μετοχές των οποίων διαπραγματεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.
Μειώσεις και απαλλαγές στη φορολογία αυτοκινήτων
16) Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για τα εισαγόμενα από χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταχειρισμένα ΙΧ αυτοκίνητα, καθώς η παλαιότητα των συγκεκριμένων οχημάτων θα υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ε.Ε. και όχι στην Ελλάδα.
17) Μειώνεται σημαντικά ή καταργείται πλήρως ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης για χιλιάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών τα οποία έχουν εισαχθεί στη χώρα μας από την Ε.Ε., καθώς η παλαιότητα των συγκεκριμένων οχημάτων θα υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ε.Ε. και όχι στην Ελλάδα.
18) Απαλλάσσονται από την παράλογη υποχρέωση πληρωμής τελών κυκλοφορίας τα οχήματα για τα οποία έχουν κατατεθεί πινακίδες και τα οποία πρόκειται να διαγραφούν από το μητρώο του υπουργείου Μεταφορών και να εξαχθούν.

zeronews.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...