Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Ὅσοι χρωστοῦσαν στὴν ΑΓΡΟΤΙΚΗ νὰ μὴν ἀνανεώσουν συμβάσεις μὲ τὴν Πειραιῶς!!!

ΕΚΤΑΚΤΟΝ!!! Ὅσοι χρωστοῦσαν στὴν ΑΓΡΟΤΙΚΗ νὰ μὴν ἀνανεώσουν συμβάσεις μὲ τὴν Πειραιῶς!!!ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ !
Γιὰ τοὺς ὀφειλέτες τῆς τραπέζης Πειραιῶς καὶ τῆς ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΙΣΗΣ- ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ!
Μὴν πλησιάζετε τὴν τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ γιὰ νὰ λάβετε ἀντίγραφα Δανειακῆς συμβάσεως ἤ ἀναλύσεως πιστοχρεώσεων δανείου,  ΟΥΤΕ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ!!!
Μόνον ἐξώδικα νὰ ἀποστέλλωνται!!!
Καὶ σὲ πέρίπτωση μὴ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ της-ἄμεσα ἀγωγὴ κατὰ τῆς τραπέζης!!!
Διαβᾶστε τὸ τὶ μοῦ συνέβη σήμερα:

Εἶμαι Δικηγόρος Ἀθηνῶν μὲ ἀριθμὸ ΔΣΑ 8979.
Σήμερα, 27/11/2014, ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος Πέμπτη καὶ ὤρα 13:45 μετέβην στὸ ὑπό-κατάστημα τῆς ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στὴν Πλ. Θεοδ. Κολοκοτρώνη στὴν Δάφνη Ἀττικῆς καὶ μὲ τὴν ἰδιότητά μου ὡς Πληρεξούσιος Δικηγόρος τῆς ἑταιρείας μὲ τὴν ἐπωνυμία «Π****** ΑΕ» καθὼς καὶ τοῦ Χ***** Π***** (διευθύνοντος συμβούλου της) δυνάμει τῆς ἀπὸ 21/11/2014 ἐξουσιοδοτήσεώς της πρὸς Ἐμένα (βεβαιωθέντος τοῦ γνησίου τῆς ὑπογραφῆς του ἀπὸ τὸ ΚΕΠ Αἴγινας) καὶ ἀπευθυνθεὶς στὴν ὑπάλληλο τῆς Τραπέζης Ἀντιγόνη  Χείλαρη ζήτησα νὰ μοῦ χορηγήσῃ σχετικὸ ἔντυπο (αἰτήσεως) τῆς Τραπέζης γιὰ νὰ τὸ συμπληρώσῳ καὶ ὑπογράψω μὲ αἴτημα -ὅπως νομιμοποιούμην μὲ τὴν ἐξουσιοδότησή της- ὡς πληρεξούσιος, ἐπ΄ ὀνόματι καὶ γιὰ λογαριασμό μου ἐμφανιστῶ σὲ ὁποιοδήποτε κατάστημα τῆς ἐν λόγῳ Τραπέζης «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε» καὶ
ΠΡΩΤΟΝ:  αἰτηθῶ να ἐκδώσουν ἐπ΄ ὀνόματι ἠμῶν τῶν ἐντολέων του:
α. ἐπίσημο ἀντίγραφο τῆς δανειακῆς συμβάσεως ποὺ εἶχε συναφθῆ μεταξὺ τῆς (συγχωνευθείσης μὲ τὴν ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ἀνωνύμου τραπεζιτικῆς ἑταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» καὶ τῆς Π***** ΑΒΕΕ , ἡ ὁποία σύμβαση τώρα φέρει τὸν ἀριθμὸ 45408001/0109
β) ἀναλυτικὴ καταστάση χρεοπιστώσεων τοῦ τηρουμένου ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ καὶ τὴν μετ΄αὐτῆς συγχωνευθείσας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ἀλληλοχρέου λογαριασμοῦ δανειακῆς συμβάσεως ἀπ΄ ἀρχῆς τηρήσεώς του καὶ μέχρι σήμερον καὶ
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Αἰτηθῶ ἐνημέρωση ὡς πρὸς κάθε στοιχεῖο ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῆς ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποὺ νὰ ἀφορᾷ ἢ νὰ ἐπηρρεάζῃ τὴν συγκεκριμένη δανειακὴ συμβάση. Ἡ ἐν λόγῳ ὑπάλληλος ἀφοῦ ἔλαβε τὴν ταυτότητα καὶ πιστοποίησε τὰ στοιχεῖα μου (Σημείωση: Ἀγνοῶ ἂν τὰ κατέγραψε στὸν ὑπολογιστὴ τῆς Τραπέζης) καὶ ἤλεγξε τὴν κατάσταση τοῦ περί οὐ ὁ λόγος δανείου, ἀφοῦ μὲ ἄφησε νὰ περιμένῳ ἐπὶ εἰκοσάλεπτο χωρὶς νὰ μοῦ ἀπευθύνῃ λέξη –ἐλέγχοντας τὰ στοιχεῖα ποὺ τῆς εἴχα δώση καὶ τὴν νομιμοποίησή μου:
 1.  Μὲ ῥώτησε –ἐπανειλημμένως- γιὰ ποιὸν λόγο δεν προσέρχεται ὁ πελάτης-ἐντολέας μου μόνος του στὴν Τράπεζα καὶ στέλνει ἐμένα!!!
 2. Ἀμφισβήτησε τὴν ἰδιότητά μου ὡς πληρεξουσίου δικηγόρου (καὶ ἐν γένει πληρεξουσίου) τῶν ἐντολέων μου. .
  Ζήτησαν δὲ νὰ λάβουν τὴν ἐξουσιοδότηση γιὰ νὰ τὴν στείλουν στὴν νομική τους ὑπηρεσία γιὰ νὰ ἐλέγξῃ τὴν ταυτοπροσωπία μου!!! ὄχι ὅμως να καταθέσω ὁποιαδήποτε αἰτήση για τοῦτο!!!
  Οὔτε κὰν νὰ δικαιοῦμαι νὰ τὴν διαβάσῳ!!!
 3. Ἀρνήθηκε ἐπανειλημμένα νὰ μοῦ ἀπαντήσῃ σχετικὰ μὲ τὴν καταστάση στηὴν ὁποία βρίσκεται τὸ δάνειο καὶ ποιὸ τὸ ὑπόλοιπο ποὺ ἰσχυρίζεται ἡ ἴδια Τράπεζα ὅτι τῆς ὀφείλουν οἱ ἐντολεῖς μου.
 4. Μοῦ ζήτησε (κατ΄ ἐντολὴν τῆς ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ σαφῶς) καταβολὴ 20 (εἴκοσι) εὑρῶ γιὰ ἔξοδα ἐκδόσεως τοῦ συμφωνητικοῦ τῆς δανειακῆς συμβάσεως καὶ ἕτερα 20 (εἴκοσι) εὑρῶ γιὰ τὴν χορηγήση ἀναλυτικῆς καταστάσεως χρεο-πιστώσεων, ποσὰ τὰ ὁποῖα ἡ Τράπεζα θέλησε νὰ χρεώσῃ μὴ σύννομα στοὺς ὀφειλέτες της-ἐντολεῖς μου.
  Ὅταν τῆς ζήτησα νὰ μὲ πληροφορήσῃ ἂν ἡ σχετικὴ ἀπόδειξη θὰ φέρη αἰτιολογία μου ἀπήντησε ἀρνητικά. Τότε τῆς εἶπα ὅτι θὰ γράψω τὴν αἰτιολογία ἰδιοχείρως καὶ θέλω ἀντίγραφο τῆς ἀποδείξεως καθὼς καὶ τῆς αἰτήσεως ἂν τελικὰ ἤθελε ὑπογράψω τέτοια αἰτήση.
 5. Ὅταν τὰ ἄκουσε αὐτὰ ἡ ὑπάλληλος Ἀντιγόνη  Χείλαρη ἠρνήθη νὰ μοῦ χορηγήσῃ ἔστω τὸ ὑπόδειγμα τῆς αἰτήσεως μὲ τὴν ὁποία θὰ ζητοῦσα τὰ παραπάνω ἀντίγραφα ὥστε νὰ μὴν δῷ ποιὲς δηλώσεις περιλαμβάνονται μέσα σ΄ αὐτήν. Τὸ γεγονὸς αὐτό μου ἀφήνει ἔκδηλα τὴν ὑπόνοια ὅτι γιὰ νὰ ὑπάρχῃ αὐτὴ ἡ -ἐναντίον τῶν Χρηστῶν Ἠθῶν καὶ τῶν Συναλλακτικῶν Ἠθῶν- τακτικὴ τῆς ἐν λόγῳ Τραπέζης θὰ πρέπη ἡ τέτοια αἰτήση, τὴν ὁποία ὑπογράφει ὁ κάθε αἰτῶν ὀφειλέτης/ἐγγυητὴς γιὰ νὰ πληροφορηθῇ τὴν πορεία τοῦ δανείου του ἣ νὰ λάβῃ ἀντίγραφο τῆς δανειακὴς συμβάσεως ποὺ τὸν ἀφόρα νὰ περιέχῃ Δηλώση/Δηλώσεις τέτοιες ποὺ νὰ τοῦ στεροῦν κάθε δικαίωμα νὰ προσβάλῃ τὴν ἴδια τὴν δανειακὴ συμβάση. Ἀλλοιῶς, δὲν δικαιολογεῖται αὐτὴ ἡ ἀπάνθρωπη, λίαν ἀπαξιωτικὴ καὶ παράνομη συμπεριφορὰ τῆς ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρὸς στοὺς πελάτες της.
Μετὰ ἀπὸ ἐπεισόδιο τὸ ὁποῖο δημιουργήθηκε ἐξ αἰτίας της, λόγω τῆς λίαν ἐξυβριστικῆς συμπεριφορᾶς της στὸ πρόσωπό μου, καὶ μετὰ ἀπὸ τὴν ἐπεμβάση 4 (τεσσάρων) παρακειμένων ὑπαλλήλων της, οἱ ὁποῖοι εἴχαν τὴν ἴδια γνώμη μὲ αὐτήν, ἀμφισβητήθηκε αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ ταυτότητα τοῦ προσώπου μου μὲ τὴν γνώμη τοῦ –ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τῆς Τραπέζης- Θωμάκου ὅτι ἐπειδὴ δὲν ἀναγράφεται στὴν ἐξουσιοδότηση τῶν πελατῶν μου ὁ ἀριθμὸς τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητος θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποσταλῇ (σκέτη) ἡ ἐξουσιοδότηση στὴν νομικὴ ὑπηρεσία ὥστε νὰ ἀποφανθῇ μετὰ …δεκαημέρου περὶ τοῦ ἂν εἶμαι νόμιμα ἐξουσιοδοτημένος ἐπειδὴ μπορεὶ νὰ ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι δικηγόροι Ἀθηνῶν μὲ τὸ ἴδιο ὀνοματεπώνυμο καὶ πατρώνυμο μὲ ἐμένα καὶ ἔτσι θὰ ὑπῆρχε- τάχα- ὁ κίνδυνος εὐαίσθητα δεδομένα νὰ  περιπέσουν σὲ ἄλλον- μὴ ἐξουσιοδοτημένο Δικηγόρο Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος θὰ εἶχε τὸ ἴδιο ὀνοματεπώνυμο καὶ πατρώνυμο μὲ ἐμένα.
Δηλαδή, κατὰ τοὺς ὑπαλλήλους τῆς Τραπέζης θὰ πρέπη νὰ φέρουν μαζί τους πιστοποιητικὸ ταυτοπροσωπίας οἱ ἐμφανιζόμενοι δικηγόροι τῶν ὀφειλετῶν της καὶ συνάμα νὰ μὴν δικαιοῦνται κὰν νὰ διαβάσουν τὸ ἔντυπο τῆς αἰτήσεως, ποὺ θὰ ἔπρεπε, χωρὶς κανένα ἐμπόδιο νὰ τοὺς χορηγῇ ἡ Τράπεζα ὥστε νὰ λαμβάνουν γνώση τοῦ δανείου τους καὶ τῆς πορείας του.

Τοῦ ἐπεισοδίου αὐτοῦ ἔλαβαν γνώση διάφοροι πελάτες καὶ λοιποὶ ὑπάλληλοι οἱ ὁποῖοι δὲν γνώριζαν, οὔτε μποροῦσαν νὰ γνωρίζουν, τὶ ἀκριβῶς συνέβαινε μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχῃ μειωθεῖ ἡ τιμὴ καὶ ὑπολήψή μου.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Καὶ μὲ τὴν Ῥητὴ Ἐπιφύλαξη κάθε δικαιώματος καὶ ἀπαιτήσεως τόσο τῶν πελατῶν μου καθὼς καὶ ἑμοῦ προσωπικῶς
ΖΗΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣῌ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟΝ ΟΠΩΣ :
Α Μ Ε Σ Α
ΠΡΩΤΟΝ : Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» ἐκφράσει ἐγγράφως διὰ τοῦ ἁρμοδίου ὀργάνου της συγγνώμη τόσο ἀπὸ ἐμέναν, τὸν συνυπογράφοντα καὶ σύν-αἰτοῦντα Δικηγόρο Γεώργιο Θεοδώρου Κωσταρέλλο καθὼς καὶ ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς αἰτοῦντες- ὀφειλέτη τῆς καὶ ἐγγυητὴ ἀντίστοιχα γιὰ τὴν ὡς ἄνω συμπεριφορά της
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Δηλώσει ἐγράφως ἐὰν –παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀρνήθηκε ἄκομα καὶ τὴν παρουσία τοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου μας Γεωργίου Θεοδώρου Κωσταρέλλου- παρὰ ταῦτα, κατέγραψε τὰ στοιχεῖα τῆς ταυτότητός του ἢ ὄχι
ΤΡΙΤΟΝ: Χορηγήσει ἄνευ καταβολῆς ὁποιουδήποτε ποσοῦ-πλὴν τυχὸν ποσοῦ φωτοτυπιῶν- στὸν αὐτὸν νόμιμα ἐξουσιοδοτημένο πληρεξούσιο δικηγόρο μας κ. Γεώργιο Θεοδώρου Κωσταρέλλο ἐπ΄ ὀνόματι ἠμῶν τῶν ἐντολέων τοῦ:
 • Α) ἐπίσημο ἀντίγραφο τῆς δανειακὴς συμβάσεως ποὺ εἶχε συναφθῆ μεταξὺ τῆς (συγχωνευθείσης μὲ τὴν ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ἀνωνύμου τραπεζιτικῆς ἑταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» καὶ τῆς Π***** ΑΒΕΕ, ἡ ὁποία συμβάση τώρα φέρει τὸν ἀριθμὸ 45408001/0109
 • Β) ἀναλυτικὴ καταστάση χρεοπιστώσεων τοῦ τηρουμένου ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ καὶ τὴν μετ΄αὐτῆς συγχωνευθείσης ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ἀλληλοχρέου λογαριασμοὺ δανειακῆς συμβάσεως ἀπ΄ ἀρχῆς τηρήσεώς του καὶ μέχρι σήμερον καὶ
 • Γ) ἐνημέρωση ὡς πρὸς κάθε στοιχεῖο ἀνακεφαλαιοποίησεως τῆς ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποὺ να ἀφορᾷ ἢ να ἐπηρρεάζῃ τὴν συγκεκριμένη δανειακὴ σύμβαση.
Κωσταρέλλος Γεώργιος
Δικηγόρος
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...